สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
  
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษา
 • เรียนภาษา
 • สอนภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

World Englishes Course

หลักสูตรของเรามุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดและการฟังจากสถานการณ์จริง เพื่อการใช้จริงในชีวิตจริงของผู้พูดและผู้ฟัง หลังจากเรียนหลักสูตรนี้แล้วคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้กับคนทั่วโลกอย่างมั่นใจ

World Englishes Course (WEs)

หลักสูตร WEs มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดและการฟังจากสถานการณ์จริง

- Read More
Essential English

หลักสูตรสำคัญที่จะเสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อนำความรู้นั้นไปต่อยอดในขั้นที่สูงขึ้น

- Read More
English for Business

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดต่างๆ ในการทำงาน นำเสนองาน การประชุม

- Read More
Private Course

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรือต้องการเรียนเป็นกลุ่มส่วนตัว สามารถออกแบบเนื้อหาเฉพาะให้ตรงกับจุดประสงค์ได้

- Read More
English for Organizations

กสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรคือหลักสูตรแบบบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษ

- Read More