สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
  
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษาอังกฤษ
 • เรียนภาษา
 • เรียนภาษา
 • สอนภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

English for Organizations
(ภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรคือหลักสูตรแบบบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจ ทักษะการสื่อสารระหว่างประเทศ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้บุคลากรของท่านพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จติดต่อ World Englishes: English Language and Success School เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรท่านสมัครเรียน
English Course

English for Organizations